Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Att lämna in föreningshandlingar

Hamnarbetare i Göteborg, 1940. Fotograf: Artur Nilsson. Artur Nilssons fotosamling. Bilden är beskuren.Hos oss får din förening kostnadsfritt en bra förvaring av sitt arkiv. Vi tar hand om era handlingar och gör dem tillgängliga för forskning.

Göteborgs föreningsarkiv samlar in och förvarar handlingar från alla slags folkrörelser och föreningar i staden. Inlämningen av föreningsarkiv sker helt på frivillig väg, enligt överenskomna villkor.

Det är angeläget att handlingar från både nedlagda och nu aktiva organisationer sparas och kommer under sakkunnig vård och förvaring. Då skyddas handlingar från förstörelse till följd av fukt eller brand, och riskerar inte att skingras eller stjälas. Handlingarna finns lätt åtkomliga i arkivet för dem som är verksamma inom föreningen.

Handlingar kan levereras till arkivet i form av gåva eller deposition. Deposition innebär att inlämnaren har kvar ägande- och förfoganderätten till handlingarna, och vid behov kan man komma överens om olika villkor för hur forskare får ta del av dokumenten. Det kan röra sig om en tidsgräns på till exempel tio eller tjugo år, eller att medlemsförteckningar inte får lämnas ut. Den som lämnar in en deposition får också ta ställning till eventuell gallring (det kan gälla exempelvis utrensning av dubbletter eller underlag för räkenskaper).

Alternativet gåva kan vara lämpligt för upphörda verksamheter. Lämnas materialet in som en gåva så kan inte inlämnaren göra anspråk på materialet, eller styra hur det lämnas ut. Se kompletterande upplysningar i fliken Råd och anvisningar inför leverans.

Information för invandrarföreningar
I länken nedan följer kort information för invandrarföreningar på arabiska, bosniska, engelska, finska, franska, kroatiska, serbiska och spanska.

Information för invandrarföreningar

Senast uppdaterad 2015-05-08
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)