Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Hälso- och sjukvårdens handlingar

Vänersborgs lasarett, dr Lundblads pensionering 1932. Fotograf okänd. Regionarkivet Vänersborgs fotosamling. Bilden är beskuren.I Regionarkivet finns handlingar bevarade från hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen med föregångare, samt från vissa privata vårdgivare.
Sjukvårdens arkiv består i huvudsak av patientjournaler, men här finns även administrativa handlingar såsom protokoll, räkenskaper och byggnadshandlingar. Hos oss förvaras arkiv från bl.a.:

  • Sjukhus, sjukstugor, sanatorier och annan specialiserad sjukvård
  • Vårdcentraler, mödravårdscentraler och andra mottagningar inom primärvården
  • Barnhälsovården (BVC)
  • Elev-/skolhälsovården
  • Folktandvården
  • Omhändertagna arkiv från privata vårdgivare

Medicinsk forskning
Den förste januari 2004 infördes Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lagen är bland annat tillämplig på forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter, och omfattar därmed patientjournaler. Ansökningar om etikprövning av forskning i journalmaterial skall enligt lagen prövas av regionala etikprövningsnämnder. Kopia av nämndens beslut och godkännande samt projektbeskrivning skickas av projektansvarig till arkivet för beviljande av tillstånd för forskning i angivet journalarkiv.

Senast uppdaterad 2013-05-02
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)