Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Offentlighet och sekretess

Alla handlingar kan inte lämnas ut
Handlingar, som inkommer till en myndighet eller upprättas hos en myndighet, är allmänna handlingar. Sådana handlingar har man rätt att läsa eller kopiera. Man behöver inte uppge sitt namn eller sitt syfte när man vill ta del av allmänna handlingar. Men det finns också handlingar som inte är allmänna. Arkiv som tillhör Folkrörelsernas arkiv är inte allmänna. En privatperson kan ha lämnat in sitt arkiv som gåva till Regionarkivet. Då är det inte fråga om allmänna handlingar.


I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) finns bestämmelser om vilka uppgifter i allmänna handlingar som skall beläggas med sekretess. I arkiv som bildas hos kommun och landsting (region) är det i första hand handlingar från socialtjänst och sjukvård som omfattas av bestämmelserna i OSL. Det finns även en rad andra handlingsslag, t ex uppgifter om hyresgäster, uppgifter om resenärer i kollektivtrafik, information i upphandlingsärenden, uppgifter om anställda m m som är hemliga under kortare eller längre tid. Sekretesstiden i samband med sjukvård eller socialtjänst är 70 år. Därefter är informationen offentlig.


Socialtjänst
Inom socialtjänst gäller sekretess enligt 26:e kapitlet i OSL. Innan handlingar som upprättats inom socialtjänsten kan lämnas ut måste en sekretessprövning eller menbedömning göras. Menbedömning innebär att en tjänsteman prövar om ett utlämnande av handlingar kan vara menligt (vara ett intrång i den personliga integriteten) för den eller de personer som handlingen berör. Vanligtvis får du ta del av uppgifter som rör dig själv men skulle uppgifterna även röra andra personer måste vi ha ett medgivande från dem (ett skriftligt samtycke).


Patientjournaler
Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess enligt 25:e kapitlet i OSL. Du har rätt att ta del av journaluppgifter rörande dig själv. Om du har ett medgivande/samtycke från den det berör kan du även få läsa andra personers journaler. Vill du ta del av anhörigas patientjournaler, exempelvis avlidna släktingars, får du vara beredd att med intyg från Skatteverket (folkbokföringen) styrka släktskapet.


Forskning och sekretess
Om du är antagen till forskarutbildning eller har en högre akademisk examen (fil lic eller är disputerad) och är verksam vid universitet eller högskola, har du möjlighet att få ta del av sekretessbelagda handlingar. Detta förutsätter vanligtvis att du för din forskning har tillstånd från etikprövningsnämnd.  Arkivet gör alltid en bedömning om du som forskare kan få ta del av sekretessbelagt arkivmaterial.


Om uppgifter inte lämnats ut har du alltid möjlighet att vända dig till Kammarrätten och överklaga vårt beslut.

Senast uppdaterad 2013-06-05
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)