Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Bevarande och gallring

Arkivlagens portalparagraf
Grundläggande bestämmelser om hur allmänna handlingar ska bevaras samt om gallring och annat avhändande finns huvudsakligen i arkivlagen (1990:782). Även om arkivlagens huvudprincip är att myndigheter ska bevara sina allmänna handlingar, är det varken praktiskt eller ekonomiskt försvarbart att bevara allt. Därför medges gallring i 10 § arkivlagen. Vid gallringen ska dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår ska kunna tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningens, förvaltningens och forskningens behov.

En myndighet inom Västra Götalandsregionen eller Göteborgs Stad får inte göra sig av med allmänna handlingar annat än genom:

  • gallring (enligt ett i förväg fattat beslut)
  • med stöd av lag eller
  • genom överlämnande av originalhandlingar till Regionarkivet eller annan myndighet som helt eller delvis driver den upphörda myndighetens verksamhet vidare.

Undantag härifrån beslutas av regionfullmäktige respektive kommunfullmäktige.

Arkiv- och offentlighetslagstiftningen kontra dataskyddsförordningen

Regionarkivet har tagit fram en infograf för att tydliggöra att arkivlagen gäller framför dataskyddsförordningen när det gäller personuppgifter i allmänna handlingar.

Måste vi radera alla personuppgifter nu? (pdf-format)

6 kap. 2 § Föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering
Inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad är beslutanderätten för gallring av allmänna handlingar genom Föreskrifter- och riktlinjer om arkiv- och informationshantering delegerad till Arkivnämnden. Myndighet (nämnd/styrelse) beslutar i samråd med Regionarkivet om gallring av handlingar i sitt arkiv.

Arkivnämnden får besluta om gallring av allmänna handlingar som förekommer hos flera myndigheter. Arkivmyndigheten har alltså det slutliga avgörandet vid bedömning av vad som ska sparas för framtiden så att insynen, rättsäkerheten och forskningens behov blir tillgodosedda.

För gallringsbeslut/dokumenthanteringsplaner se under “styrande dokument” och respektive huvudman i vänstermenyn.
 

Senast uppdaterad 2018-10-01
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)