Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Friskolor

Anvisningar för överlämnande av betygshandlingar
I enlighet med de nya bestämmelserna i 29 kap 18 § skollagen (2010:800) ska en fristående skola där betyg sätts lämna över elevernas slutbetyg eller de betygsdokument som eleven får efter fullföljd gymnasieutbildning till den kommun där skolan är belägen för arkivering.

Första gången detta är aktuellt att göra är för betyg som utfärdas vårterminen 2012. Regionarkivet har uppdrag av Göteborgs Stad att ombesörja arkiveringen av betygen för skolor belägna inom staden. Med anledning av detta har anvisningar tagits fram för hur överlämnandet till Regionarkivet ska göras. Vid frågor om överlämnandet går det bra att vända sig till Regionarkivet.

Leveranser av friskolebetyg

Här finns instruktion för leveranser av friskolebetyg.
Blankett för leveransbevis hittar du här

Utlån av skolhälsovårdsjournaler

Alla överenskommelser om utlån av skolhälsovårdsjournaler är uppsagda. Här kan du läsa om hur du ska hantera de skolhälsovårdsjournaler som du lånat av skolhälsovården i Göteborgs Stad.
Lämna in SHV-journaler tillhörande Göteborg Stad

Arkivering av journaler från privata vårdgivare
Arkivering av journaler från privata vårdgivare

Senast uppdaterad 2018-05-24
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)