Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Organisationsförändringar

Förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen och i Göteborgs Stad genomgår ibland organisationsförändringar som påverkar arkivbildningen i hög grad.

Enligt arkivlagen bildas en myndighets arkiv främst av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. När en arkivbildare upphör, upphör normalt också dess arkivbildning och arkivet ska avslutas. (Med arkivbildare menas myndighet eller annan organisatorisk enhet inom vars verksamhet arkivhandlingar uppstår).

I samband med omorganisation som t.ex. innebär att nämnd/styrelse upphör och/eller om hela eller delar av verksamheten förts över till en annan kommunal eller landstingskommunal/regional myndighet ska myndigheten i god tid kontakta Regionarkivet för samråd om hur berörda handlingar och arkiv ska tas om hand.

Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till en annan kommunal myndighet, ska myndighetens arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader såvida inte kommunfullmäktige eller regionfullmäktige har beslutat något annat.

Syftet med samrådet är att den inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen och på förutsättningar för gallring ska beaktas innan ändringen genomförs. Det är därför av betydelse att samråd sker.

Senast uppdaterad 2015-09-02
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)