Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Styrande dokument

Bevarande- och gallringsbeslut
Inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad är beslutanderätten för gallring av allmänna handlingar genom Föreskrifter- och riktlinjer om arkiv- och informationshantering delegerad till Arkivnämnden.

Arkivnämnden utfärdar två typer av bevarande- och gallringsbeslut där det framgår vilka handlingar som får förstöras och vilka som ska bevaras för framtiden.

1. Generella bevarande- och gallringsbeslut gäller de flesta eller samtliga myndigheter i regionen eller staden.

2. Myndighetsspecifika bevarande- och gallringsbeslut gäller en enda eller ett fåtal myndigheter i regionen eller staden.

Klassificeringsstruktur
Myndigheterna ska utarbeta en processorienterad klassificeringsstruktur som representerar den egna verksamheten.

När en ny klassificeringsstruktur utarbetats ska den godkännas av Regionarkivet innan den fastställs av berörd myndighet.

Klassificeringsstrukturen ska användas för klassificering av handlingar vid upprättande av dokumenthanteringsplan, arkivförteckning och diarieplan vid registrering enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

2016-04-20 beslutade Arkivnämnden om Generell klassificeringsstruktur för styr- och stödprocesser för myndigheter i Västra Götalandsregionen respektive Göteborgs Stad.

Dokumenthanteringsplan
Myndigheterna ska fastställa hur allmänna handlingar ska hanteras. Dessa uppgifter ska kunna presenteras som en dokumenthanteringsplan.

Dokumenthanteringsplanen är ett redskap för myndigheten att utarbeta enhetliga och dokumenterade rutiner samt för att skapa och bibehålla den ordning och sökbarhet som förutsätts i såväl offentlighets- och sekretesslagen som arkivlagen.

Senast uppdaterad 2018-02-20
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)