Regionarkivet byter nu webbplattform. Vi har redan flyttat in i vår nya webbplats och den här sidan kommer att upphöra i januari 2019.

|   Kontakta oss

Tillsyn

Av arkivlagen, arkivförordningen och Föreskrifter- och riktlinjer om arkiv- och informationshantering (fastställt av respektive fullmäktige) följer att arkivmyndighetens uppgift är att utöva tillsyn för att säkerställa syften med arkivlagen och övrig lagstiftning som reglerar handlingsoffentligheten.

Arkivmyndighetens tillsynsansvar gäller för hela arkivbildningen, från och med att en handling inkommer eller upprättas till dess att den överlämnas till arkivmyndigheten eller gallras. Vad gäller registrering av allmänna handlingar (diarieföring) har arkivmyndigheten enbart tillsynsansvar i den del som har betydelse för arkivvården.

Begreppet arkivvård innebär att organisera, redovisa, skydda, avgränsa och gallra arkiv samt åtgärder i syfte att fysiskt skydda och bevara arkiv.

Regionarkivet ser tillsynen som ett verktyg för att säkerställa kvaliteten av det samlade arkivbeståndet – det gäller såväl pappersarkiv som elektroniska arkiv. Regelbunden tillsyn bidrar till större medvetenhet hos myndigheternas personal om de lagkrav som finns och kan bidra till ökad förståelse för syftet med arkivvården.

Arkivmyndigheten ansvarar alltså för tillsynen över myndigheternas arkivvård vari ingår inspektion av myndigheternas arkivbestånd. Resultatet av tillsynen vid inspektionstillfället ska redovisas för respektive granskad enhet inom varje myndighet, för den som tilldelats arkivansvar samt myndighetens nämnd eller styrelse.

Senast uppdaterad 2018-02-20
  • Arkivdepå Vänersborg
    Telefon: 0521-27 84 00 (växel)