Regionarkivet VänersborgLänkar

Regionarkivet Vänersborg
Hos oss finns handlingar som rör sjukvård och andra regionala angelägenheter i det område som tidigare utgjorde
Landstinget i Älvsborg (den mittersta delen av Västra Götalandsregionen). Eftersom Regionens Hus är det samma
som det tidigare landstingets kanslibyggnad, finns arkivet kvar på samma adress (Östergatan 1). Arkivet förfogar
också över en större depå med plats för 10 000 hyllmeter patientjournaler från primärvården i hela Västra Götalandsregionen.
Vid Regionarkivet Vänersborg förvaras Älvsborgs läns landstings arkiv 1863-1998, samt arkiven från sjukhus, skolor och
andra institutioner som drivits av landstinget (bland annat olika typer av barn- och ungdomshem). De äldsta handlingarna,
från början av 1800-talet, kommer från Vänersborgs Lasarett och Kurhus. En omfattande fotosamling
finns också i arkivet.
Arkiven är redovisade i en förteckningsdatabas (Visual Arkiv), som finns tillgänglig i Regionarkivet Vänersborgs lokaler.
Förteckningarna finns också utskrivna på papper. I databasen finns ett utförligt register över samtliga arkiv.
Om du vill beställa handlingar ur sjukhusarkiven, skicka gärna beställningen per fax eller brev, och uppge telefonnummer.
Det är lämpligt att kontakta arkivet innan du beger dig hit med frågor som rör sjukvårdshandlingar. Vad gäller journaler
har du rätt att ta del av dina egna, men för utomstående råder sekretess (för journaler äldre än sjuttio år gäller ingen sekretess).
Om du vill ta del av anhörigas journaler (exempelvis avlidna släktingars) bör ett släktskapsintyg från folkbokföringsmyndigheten
bifogas begäran. Det kan i vissa fall dessutom vara nödvändigt med medgivande/samtycke från andra anhöriga.
När du beställer journaler lämnar du uppgift om:
– namn och personnummer